Over mij

Seniorenwonen is mijn ding

De meeste sprookjes eindigen dan wel met: “En ze leefden nog lang en gelukkig!” Maar probeer dat sprookjein de huidige maatschappij maar eens waar te maken!

Senioren zullen steeds meer hun zelfstandig wonen voortzetten. Anno 2016 lijkt het langer thuis in eigen huis blijven wonen van ouderen de meest gangbare zaak. Al zal rondvraag onder jongeren opleveren dat die gepensioneerden boven de 65 op hun plekje in het verzorgingshuis gevonden hebben. Tenminste bijna alle senioren, behalve hun eigen opa en oms, die toevallig nog thuis wonen. Terwijl in werkelijkheid in 1995 al besloten is dat het aantal “bedden” in verzorgings-en verpleegheizen in Nederland bijna zal halveren. En het aantal senioren sindsdien met 50 procent is toegenomen, waardoor de kans om in een verzorgingshuis terecht te komen miniem is, en voorbehouden voor de allerergste krepeergevallen. Thuis blijven wonen was in 2004 nog 'n schokkend bericht. Ieder was toch een plekje in het verzorgingshuis beloofd? Waar alles voor je verzorgd werd? Tegenwoordig dringt het besef door dat de meeste seniore mensen gewoon thuis zullen (moeten) blijven wonen. zelfs als ziekten en gebreken zich aandienen? Welke aanpassingen zijn er dan nodig en is dat technisch wel mogelijk? Maar zijn de huidige woningen wel geschikt om levenslang te blijven wonen?

Achtergrondexpertise seniorenwonen
Het proefschrift Zelfredzaam Wonen (van Vliet, 2004) bevat een methodiek om geschiktheid van woningen voor levensduurbestendige zelfredzame bewoning snel te kunnen herkennen. Aan welke bouwkundige kenmerken herken je (het ontwerp van) een zelfredzame woning? Het proefschrift is via deze link te downloaden. Na het schrijven van het proefschrift is van Vliet betrokken gebleven bij onderzoek in gerontechnology en geriatrie. Zo zijn er internationale congresbijdragen op het thema Ageing in Place (link) Daarnaast is van Vliet bij het Bouwcollege direct betrokken geweest bij het formuleren van de Bouwmaatstaven Verblijfsvoorzieningen AWBZ 2003. Dit voormalige Bouwcollege verstrekte formele richtlijnen voor bouw van verpleeg- en verzorgingshuizen nieuwe stijl. De opgedane kennis en ervaring wordt ingezet voor kennis transfer en advies aan architecten.

Advies aan architecten: Voorbeeld project portfolio Crescendo in Maaswaard, Venlo (gereed 2012)
Een combinatie van verzorgingshuiswoningen, huurwoningen en verpleeg-groepswoningen bood een eerste kans op realisatie van de systematische aanpassing van het ontwerp voor zelfredzame woningen. Zoals beschreven in het proefschrift. Woningstichting Venlo Blerick schreef in 2005 een prijsvraag uit die gewonnen werd door het in utiliteitsbouw gespecialiseerde Benthem Crouwel architecten. In dit project fungeerde van Vliet als aanjager voor zelfredzaamheidskwaliteit van de woningen binnen het plan. Uitgebreider te zien onder portefolio Maar ook bij de advisering van de gebouwen "Crescendo" in Maaswaard Venlo en de woongebouwen "Hertogin Isabella" en "Markies Spinola" in Het Rienke te Venlo. De opgedane ervaring wordt ingezet voor advies aan architecten.

Advies aan Hart voor de wijk
Niet alleen de woning zelf is belangrijk voor realisatie van zelfredzaam wonen, ook het aanbod van voorzieningen in de buurt is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle realisatie van zelfredzaam wonen. Als bestuurder van BaLaDe gezondheidscentrum in de Multi Functionele Accommodatie BaLaDe te Waalwijk betrokken bij realisatie van initiatieven "Hart voor de Wijk" in Waalwijk. Op welke wijze voorzieningen in de wijk realiseren/ behouden, dat ook ouderen zelfredzaam kunnen (ver)blijven wonen. Zodat voor veel mensen het leven als een weldadig sprookje mag zijn.

Woningontwerp
Ruim 40 jaar praktijkervaring als architect van woningontwerpen in alle soorten en maten: verbouw en nieuwbouw, in particuliere opdracht en voor woningcorporaties en beleggers, sterk budgetgebonden of strevend naar ultiem woongenot, duurder of sterk budgetgebonden. In toenemend belang bij deze ontwerpen is het thema Wonen met toekomstwaarde, waarbij de woningen niet alleen ontworpen zijn met de blik op de dag van vandaag, maar ook op de volgende levensfase van de bewoner. Enige inspirerende voorbeelden uit afgelopen decennia zijn uitgewerkt onder portefolio. Deze kennis wordt ingezet als basis voor het advies aan architecten.

Materialisatie
Binnen het architectenbureau heb ik meer dan 15 jaar opgetreden als adviseur gebouwonderhoud. Door de betrokkenheid met meerjaren-onderhoudsplannen is er een scherp oog ontstaan voor onderhoudsgevoelige ontwerpdetails. En hoe onderhoudsvriendelijkheid te vertalen in de materiaal- en vormkeuzen binnen het woningontwerp. Deze kennis wordt ingezet als basis voor het advies aan architecten. (LINK).

BNA Onderzoek
Als teamleider/ architect betrokken bij een ontwerp-onderzoek van de Nederlandse architectenbond BNA op het thema Langer thuis in eigen huis. Op basis van dit onderzoek zijn in oktober 2016 gepresenteerd een website en brochures met ontwerptips aangaande de aanpasbaarheid van bestaande woningen. Voor elk van 6 onderzochte veelvoorkomende woningtypes zijn verzameld ontwerpideeën ter inspiratie van bewoners en architecten.

Overig Onderzoek gerelateerd
Afgelopen decennia zijn er steeds publicaties en professionele voordrachten gehouden, meest op het thema Langer thuis wonen, wat is daarvoor nodig of op zijn Engels: Ageing-in-place. Daarnaast opgetreden bij beoordeling onderzoeksvoorstellen voor FWO.be Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en als reviewer voor de International Society for Gerontrechnology.

Overig maatschappelijk
Vroeger heette dat vroegpensioen of VUT, maar heden ten dage betrokken als bestuurder bij gezondheidszorg in de wijk. Daarnaast acterend als hobby- schilder bij Broma’s Palet en als bariton bij Liedertafel “Oefening en Vermaak” te Waalwijk. In beide clubs ben ik nogtans een van de jongste leden, en kan me dus vereenzelvigen met mijn doelgroep.